Eerste mijlpaal in e-Exercise onderzoek naar blended therapie bij aspecifieke lage rugklachten behaald!

 

In MijnZorgApp is ook het wetenschappelijk onderbouwde e-Exercise Lage Rugpijn Programma beschikbaar. De onderzoekers achter het lage rugpijn programma hebben afgelopen december, ruim twee jaar na de start van het onderzoek, een mijlpaal mogen behalen. Cliënt 208 is geïncludeerd! Hiermee is het benodigde aantal deelnemers behaald. Wat zijn de conclusies en vervolgstappen? e-Exercise onderzoeker Drs. Tjarco Koppenaal geeft antwoord op deze belangrijke vragen.

 

Mijlpaal benodigde inclusies behaald

“Drs. Remco Arensman en ik hebben de afgelopen twee jaar samen met 55 deelnemende fysiotherapiepraktijken hard gewerkt om afgelopen december het aantal benodigde cliënt-inclusies te mogen behalen. Achter de schermen komt er heel wat bij kijken om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn dan ook erg trots dat deze mijlpaal is bereikt. De eerste patiënt is inmiddels 18 maanden geleden geïncludeerd en de laatste patiënt dus in december.”

 

De weg ernaartoe

Drs. Tjarco Koppenaal is de afgelopen twee jaar vier dagen per week bezig geweest met het onderzoek. Alle deelnemende cliënten worden 24 maanden gevolgd, waarbij er bij 3 maanden, 12 maanden en 24 maanden weer contact is met de cliënt. De weg naar het bereiken van deze mijlpaal is niet zonder slag of stoot gegaan. Er wordt veel verwacht van de deelnemende praktijken, therapeuten en de onderzoekers zelf.

 

“Iedereen is druk en leeft in de waan van de dag. Om de juiste conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek, was het bereiken van het aantal benodigde deelnemers essentieel. Bij ons lag de uitdaging om praktijken bewust te laten zijn van hun taak binnen het onderzoek, naast alle andere taken/activiteiten. Door de praktijken te bezoeken, regelmatig te communiceren via de telefoon en nieuwsbrieven te versturen, bleven wij op de radar staan. Dit vergde veel tijd, maar was absoluut noodzakelijk.”

 

“Ook voor de deelnemende fysiotherapeuten bleek het blended behandelen van cliënten niet altijd een vanzelfsprekendheid. Tijdens de inclusieperiode hebben we geprobeerd hier de therapeuten zo goed mogelijk in te ondersteunen, o.a via Siilo (beveiligde berichten app voor zorgverleners) en instructievideo’s. Deze voorlichting is essentieel om blended therapie succesvol te implementeren bij een praktijk. Er kan niet verwacht worden van een cliënt dat hij een deel van de behandeling thuis via een app volgt, als de therapeut hier niet gericht op aanstuurt en begeleiding in geeft tijdens de face-to-face behandelingen.”

 

e-Exercise onderzoeksgroepen

“We doen onderzoek naar 2 therapievormen. De geïncludeerde cliënten zijn dan ook onderverdeeld in 2 groepen. De ene groep krijgt alleen face-to-face zorg conform de KNGF richtlijn. De andere groep krijgt een blended behandeling waarbij een smartphone applicatie geïntegreerd is binnen de face-to-face zorg. De inhoud van de behandeling is niet verschillend voor de 2 groepen, de wijze van aanbieden wel. Binnen de blended zorg wordt onderscheid gemaakt tussen drie ‘typen’ cliënten, verdeeld in risicoprofielen op het ontwikkelen van persisterende lage rugpijn. Het primaire doel van het onderzoek is onderzoeken of de blended vorm van behandelen effectiever is dan de gebruikelijke face-to-face zorg. Daarnaast kijken we ook naar de verschillen in zorgbehoeften en zorgkosten tussen de twee behandelvormen. Een klein onderdeel daarbij is of er ook verschillen zijn hierin voor de 3 risicogroepen. Voorbeelden van zorgkosten zijn medicijngebruik, contact met zorgverleners voor lage rugpijn en een voorbeeld van maatschappelijke kosten is het verlies van productiviteit op het werk als gevolg van lage rugpijn.”

 

“Een ander perspectief waar we naar kijken is de invloed van blended zorg op de therapietrouw van patiënten met aspecifieke lage rugpijn. Hier is mijn collega Remco vooral mee bezig. Leidt het altijd beschikbaar zijn van zorg middels de app ook tot verschillen in therapietrouw en leidt betere therapietrouw ook tot betere resultaten? Die gegevens verkrijgen wij enerzijds via de vragenlijsten en metingen en anderzijds vanuit de therapeut en het app-gebruik. Aan de achterkant van MijnZorgApp kunnen wij zien of de cliënt de app ook echt gebruikt.”

 

“Tijdens de controlemomenten wordt het beweeggedrag in kaart gebracht, vragenlijsten afgenomen en verschillende metingen uitgevoerd. Bij de eerste meting is de cliënt persoonlijk door Remco of mijzelf bezocht. De overige contactmomenten proberen wij zoveel mogelijk via beeldbellen plaats te laten vinden.”

 

Vervolgstappen in het e-Exercise onderzoek 

“De baselinedata zijn compleet. Met deze data gaan we kijken of er een verband is tussen verschillende client karakteristieken en de zelfmanagementvaardigheden van de cliënten. Zodra we de eerst drie maanden ‘follow up’ data compleet hebben, kunnen we analyseren of er op korte termijn verschil is tussen fysiek functioneren en pijnintensiteit tussen de twee onderzoeksgroepen. Hier zal ook een eerste publicatie uit voortkomen. De 12-maanden meting is bedoeld om te analyseren wat de lange termijn effectiviteit van de 2 behandelvormen is. Dit wordt na 2 jaar nogmaals herhaald.”

 

“Naast onderzoek naar de effectiviteit van de 2 behandelvormen kijken wij ook hoe de effectiviteit zich verhoudt tot de kosten die een cliënt maakt vanuit zorg en maatschappelijk perspectief. Een behandeling kan effectief zijn. Echter, wanneer de kosten voor die behandeling erg hoog zijn en het verschil in gezondheidswinst voor dat geld minimaal is, dan is het maar de vraag of het zinvol is om een nieuwe behandeling te gaan gebruiken. Dat is dus waar wij ook naar kijken naast de effectiviteit.”

 

Toepassen van onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk

“Naast dat wij bezig zijn met het onderzoek, kijken wij ook hoe de onderzoeksresultaten geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk en in het onderwijs. Door samen te werken met Health Train, de initiatiefnemer achter MijnZorgApp, is dit al gestart door het product beschikbaar te stellen voor de app. Wij willen dit steeds verder versterken, zodat fysiotherapeuten met blended therapie aan de slag gaan en de voordelen van blended zorg gaan benutten.”